امتیاز
5/5

آشنایی باروش اخذمهارتهای دیپلم کامپیوترازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کد استاندارد 99011

ودریافت دیپلم ازوزارت آموزش وپرورش(طبق مجموعه هشتم)

ویژه دانش آموزان روزانه وشبانه –داوطلبان آزاددریافت دیپلم دوم- دیپلم ردیها- دارندگان مدرک سیکلEداوطلبینی که موفق به کسب مدرک سیکل نشده اند.

دواطلبینی که فقط مدرک سیکل دارند.

Eداوطلبینی که فقط تعداد محدود ازدروس دبیرستان نظام قدیم یانظام واحدی راگذرانده اند.

داوطلبینی که تمامی دروس عمومی دبیرستان راگذرانده اند.

داوطلبینی که حتی برخی دروس تخصصی وعملی دبیرستان راگذرانده اند.

داوطلبینی که مدرک دیپلم دبیرستانی وحتی فوق دیپلم راگرفته اندوهنوزبه دلایلی مایل به دریافت مدرک مرتبط باشغل خودهستند.

دانش آموزان متقاضی مدرک دیپلم به چنددسته اصلی ذیل تقسیم میگردند:

1- کسانی که واحدهای عمومی راگذرانده اندوبه مرکزمهارت هوش مصنوعی جهت گذراندن واحدهای مهارتی مراجعه میکنندکه طبق جدول ذیل وتعدادواحدمشخص شده واحدهای مهارتی رامیگذرانندوپس ازکامل شدن 96 واحدجهت دریافت دیپلم به مرکزاموزش راه دورمعرفی میگردند.

2- دارندگان مدرک سیکل: که بطورهمزمان میتوانندواحدهای عمومی رادرمرکزآموزش راه دوروواحدهای مهارتی رادرمرکزهوش مصنوعی بگذرانندوپس ازتکمیل 96 واحدنسبت به دریافت دیپلم اقدام نمایند

3- افرادی که دیپلم دارند: جهت اخذدیپلم مجددکافیست واحدهای مهارتی رادراین مرکزبگذرانندواحدهای عمومی ازمدرک دیپلم قبلی ایشان تطبیق داده میشود

4- افرادپائین ترازمدرک سیکل: این افرادمیتوانندسه ساله راهنمایی رابایک امتحان جامع بگذرانندوابتدامدرک سیکل خودرادریافت وسپس جهت دیپلم اقدام نمایند

::::::::مزایای دریافت مهارت دیپلم ازاین مرکز:::::::::

1- دریافت نمونه سوالات

نمونه سوالات آزمون مختص کاراموزان مجتمع هوش مصنوعی میباشد

2- همراهی این مرکزتاورودبه دانشگاه: دارندگان دیپلم جهت ورودبه دانشگاه تامقطع کاردانی نیازی به ازمون کنکورندارند

ديپلم رسمي بگيريد ترک تحصيليها – شاغلين ديپلم رديها

باگذراندن 42واحددرسي دراين مرکزو 56واحدعمومي درمرکزآموزش ازراه دورديپلم رسمي ازآموزش وپرورش دريافت نمائيد.

ويژگيهاي دوره:1)برخورداري ازمعافيت تحصيلي(آموزش ازراه دور)

2)برگزاري آزمون درمحل آموزشگاه

3)شهريه اقساط

4) ارائه نمونه سوالات کتبی وعملی

5)معرفی به دانشگاه

6)مشاوره رايگان

 

شهریه 42 واحد مهارت دیپلم کامپیوتر دولتی 5/800/000

شهریه هرترم عمومی دبیرستان راه دوردولتی هرترم17 واحد 1/800/000

شهریه هرترم دبیرستان غیرانتفاعی 17 واحد مبلغ 4/500/000

هزینه آزمون زمان آزمون جداگانه دریافت میشود

 

جزیئات دوره

قیمت دولتی

قیمت خصوصی

300.000 هر جلسه

طول مدت زمان اخذ

هر جلسه

نوع مدرک

گواهی آموزشگاه

درصد تخفیف مجموعه

فرم ثبت نام در این دوره

نام و نام خانوادگی