شماره:

                                                                                                                                                                                                                                                                                       تاریخ:

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺰد ﻳﻜﺘﺎ

« ﻗﺮارداد اﻋﻄﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ »

  

         اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده10 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ شرکت مجتمع خدمات آموزشی علوم انفورماتیک هوش مصنوعی به شماره ثبت22999 ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ : مشهد-نبش چهارراه دانشجو ﺑﻪ مدیریت آقای امیرحجت صابونچی وآقای ……………….به شماره شناسنامه  ………….کدملی………………….  صادره از………… واقع در ……………………………………………………………….. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺧﻮد ﺑـﻪ اﺟـﺮاي مفاد آن ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧﺪ. 

 

ﻣﺎده 1 ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد  

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ، اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آﻣﻮزش انفورماتیک در هریک از زمینه های مجوزدار مجتمع با توافق طرفین  در ﻣﺤﻞ …………………………. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

ﻣﺎده 2 ﻣﺪت ﻗﺮارداد  

تاریخ شروع قرارداد ازتاریخ ……………….. بوده وﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد یکساله وبا رضایت طرفین سالانه تمدید میگردد.

 

ﻣﺎده 3 ﺷﺮح ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد  

1-3- اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎزﻣﺎن اداري و آﻣﻮزﺷﻲ و اراﺋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . 

2-3- اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﺔ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺮف اول و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . 

3-3- اراﺋﺔ راﻫﻜﺎر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﺑﺮﮔﺰاري و اﺟﺮاي دوره ﻫﺎ و آزﻣﻮﻧﻬﺎ . 

4-3- ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ دوره ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ .  

5-3- اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم و ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه . 

6-3- اﻋﺰام ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ اراﺋﺔ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف دوم( در ازاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻮي ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد) . 

7-3- ﺻﺪور و ارﺳـﺎل ﮔـﻮاﻫﻲ ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺎ ن دوره ﺑـﻪ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن، ﭘـﺲ از ﺗﺄﺋﻴـﺪ ﻛﻴﻔـﻲ اﺟـﺮاي دوره و آزﻣـﻮن و رﻋﺎﻳـﺖ  استاﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

8-3- ﻫﻤﻜﺎري و اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ( در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻔﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد) . 

9-3- اﻋﻼم و اراﺋﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﺘﻮي و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ, ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ و اﻋـﻼم و اراﺋـﻪ دوره ﻫـﺎي جدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﻃﺮف اول . 

ﻣﺎده4 ﺷﺮح ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد  

1-4- ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 150ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ، داراي2 ﻋـﺪد ﻛـﻼس و  3ﻋـــﺪد اﺗـــﺎق اداري , ﺑـــﺎ ﺗﺠﻬﻴـــﺰات و اﺑﺰارﻫـــﺎي اداري و آﻣﻮزﺷـــﻲ ﺑـــﺎ راﻫﻨﻤـــﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴـــﺪ ﻛﺘﺒـــﻲ ﻃـــﺮف اول

2-4- ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات دورﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ و وﻳـﺪﻳﻮ کﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎوره و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮف اول .  

4-4-هماهنگی  در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮوﺷﻮر ، ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻃﺮف اول . 

ﺗﺒﺼﺮه : ﻃﺮف دوم ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ فوق ، ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﺑـﻪ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻃـﺮف اول برﺳﺎﻧﺪ . 

5-4- ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي ” ﺷﺮﻛﺖ آموزش انفورماتیک هوش مصنوعی ، ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ …………………” ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎي ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن مرﻛﺰي . 

6-4- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداري و ﻏﯿﺮ اداري ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﺸﻮر ،روﺳﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر وﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﺸﮕﺮي و ﮐﺸﻮري و … را ﻧﺪارد .

7-4-  ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

8-4  ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ، ﺳﺮﺑﺮگ ، ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ب – ﻧﻮع و ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ ، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ، ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺰاري دروس ، ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ ازﺳﻮي دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

9-4- اراﺋﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﺔ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ . 

10-4- رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد .  

11-4- ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﺟﺎزه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن دوره را ﻧﺪارد و ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﻛـﺰي ﺻـﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 

12-4- ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺎرت ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد در ﻛﻠﻴﺔ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد. 

13-4- ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة

14-4- ﻋﻘﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم (ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ) ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟـﺚ ﺣﻘﻴﻘـﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ  ﺗﻮﺳـﻂ دفتر مرکزی صادر میگردد. ﻃﺮف اول ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻛﺘﺒﺎ” ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 

 

ﻣﺎدة 5 – ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و ﻧﺤﻮة ﭘﺮداﺧﺖ  

1-5- از ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدة 3 اﻳﻦ ﻗﺮارداد ، 20% از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﻟﺺ درﻳﺎﻓﺘﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ (ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ وﺟﻮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺼﺮاف، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ    ) ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم ﺑﻪ ﻃﺮف اول ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . 

2-5- کلیه تسویه حسابها هر سه ماه یکبار انجام خواهد شد. 

3-5 مبلغ یکصد میلیون ریال جهت اعطای حق نمایندگی به حساب طرف اول در هنگام عقد قرارداد واریز میگردد

 

ﻣﺎدة 6 – ﺳﭙﺮده ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮارداد  

ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ، ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ………………………………..ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ………………………….. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﻀﺎء ﺷﺪ ه اﺳﺖ ، در اﺧﺘﻴﺎر ﻃـﺮف اول ﻗﺮارﺧﻮاﻫـﺪ داد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد و ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ، ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺗﺨﻠـﻒ  , ﺑـﻪ ﻃـﺮف دوم ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . 

 

ﻣﺎدة 7 – ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  

1-7- ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﺪف اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ . 

2ـ7ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ, اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد, از ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداد ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮف اول ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻛﺘﺒﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻃﺮف دوم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ 1 ﺗﺎ 3 ﻣﺎه ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺗـﺬﻛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮف اول ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . 

ﻣﺎدة 8 – ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات و ﺷﺮاﻳﻂ  

1-8- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد اﺳﺖ . 

2-8- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد اﺳﺖ . 

3-8- ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد ، ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮف اول را ﺑﻐﻴﺮ واﮔـﺬار ﻧﻨﻤﺎﻳـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎدة  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از آن ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎورد ، در ﻏﻴﺮاﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . 

4-8- ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد ، ﺣﻖ واﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﺟﺰﺋﺎً و ﻛﻼً ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺪارد , ﻣﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻛﺘﺒـﻲ ﻃـﺮف اول ﻗﺮارداد . 

5-8- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮف دوم ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد از ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب نرﺳﻴﺪ ﻃﺮف اول ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . 

6-8- ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد اﺳﺖ . 

7 -8- در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ، ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد ، ﻃﺮف اول ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد راﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

8-8- در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اداري واﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ , ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺴﺦ و ﻃﺮف اول ﻗـﺮارداد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻌﻬـﺪي ﺑـﺮای داﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 

9-8- درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اﻣﻜﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ هرﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد , ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﻼع دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت  ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ , ﻗﺮارداد ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ , در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از رﻓـﻊ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺮارداد اداﻣـﻪ ﭘﻴـﺪا  خواﻫﺪ ﻛﺮد . 

10-8- در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻳﻦ ﻗﺮارداد ، در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ اي ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳـﻂ داور ﻣﺮﺿـﻲ اﻟﻄـﺮﻓﻴﻦ  ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ خواﻫﺪ ﺷﺪ و رأي داور ﻗﻄﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 

11-8- اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ. 

  ﻣﺎده 9 ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد  

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺬﻛﻮر دراﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ , اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺴﺦ ﮔﺮدد , ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ : 

1-9- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﻃﺮف اول ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد و ﻃﺮف دوم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 

2-9- وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف اول ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 5 اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻧﻴﺴﺖ. 

3-9- ﻃﺮف دوم ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ، ﻓﺮم ﻫﺎ و اﺳﻨﺎدي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧـﺎم ﻳـﺎ آرم ﻃـﺮف اول در آن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮف اول ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ . 

ﻣﺎدة 10 ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎي دﻳﮕﺮ  

ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺧﺎرج از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻴﻦ ﻃـﺮﻓﻴﻦ اﻳـﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد رﺳﻴﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدد .  

  ﻣﺎده 11 ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   

ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺮار ﻛﺮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﺮا ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . 

 ﻣﺎده 12 ﻣﻮاد و ﻧﺴﺦ ﻗﺮارداد  

اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ 12 ﻣﺎده ،5 ﺻﻔﺤﻪ و در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ را دارﻧﺪ . 

 

       ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد                                                                                                             ﻃﺮف دوم ﻗﺮارداد     

 مهندس امیرحجت صابونچی

          ﻣﺪﻳﺮ عامل