اولین آزمون جامع سال 1402 هفته اول تیر برگزار میگردد .فرصت واریز هرینه آزمون تا 15 خرداد 1402 میباشد